ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Εισαγωγικές Εξετάσεις της Ανώτερης Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας| 2023-2024

11.7.2023

Σύμφωνα με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προκύπτουν από το άρθρο 64 του Ν.4559/2018 και μετά τη δημοσίευση  της Προκήρυξης των Εισαγωγικών Εξετάσεων Ανώτερων Σχολών Δραματικής Τέχνης, η Ανώτερη Δραματική  Σχολή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας σας ενημερώνει:

Οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις της Ανώτερης  Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας υποβάλλονται από την κοινοποίηση της παρούσης (στο www.dipethepatras.gr)

α) στο patras.dramaschool@gmail.com  

β) στην έδρα της Σχολής (Όθωνος Αμαλίας-Τηλ.: 2610623730  6) από τους ίδιους τους υποψηφίους, ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2023. Ο αριθμός των σπουδαστών που θα δεχτεί η Σχολή είναι δεκαπέντε (15).

Οι ημέρες και ώρες υποβολής αιτήσεων είναι, Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00 έως 13:00.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την συμμετοχή στις Εισαγωγικές Εξετάσεις:

α) Αίτηση  η οποία υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο, υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και αναφέρει τα στοιχεία του, όπως αναγράφονται στην αστυνομική ταυτότητα (ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο), και απαραιτήτως διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), διεύθυνση κατοικίας, ΑΜΚΑ, αριθμό τηλεφώνου καθώς και το είδος του τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει.

β) Απολυτήριο Λυκείου του Ν. 1566/85 ή απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Για τα απολυτήρια που προέρχονται από Σχολές της αλλοδαπής απαιτείται βεβαίωση αντιστοιχίας τους με απολυτήρια Λυκείου της ημεδαπής, η οποία χορηγείται από τις κατά τόπους Δ/νσεις Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης.

γ) Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο, σε ευκρινές φωτοαντίγραφο. Στην περίπτωση που δεν προκύπτει το πατρώνυμο από το διαβατήριο, θα πρέπει να αποδεικνύεται με την υποβολή πρόσθετου επίσημου δικαιολογητικού (ευκρινές φωτοαντίγραφο).

Σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο υποψήφιου-ιας αναγράφεται με Λατινικούς χαρακτήρες θα πρέπει να συνυποβάλλεται δικαιολογητικό με την απόδοση του ονοματεπώνυμου στα Ελληνικά (π.χ. εκτύπωση ΑΜΚΑ).

Τα υποβληθέντα με την αίτηση συμμετοχής δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται στους υποψήφιους. Αίτηση συμμετοχής που δεν συνοδεύεται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν έχει υποβληθεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις θα διεξαχθούν από 18 Σεπτεμβρίου έως και 20 Οκτωβρίου 2023, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού. Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση με το ακριβές πρόγραμμα των εξετάσεων της Σχολής, τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την έναρξή τους. Οι υποψήφιοι/ες ενημερώνονται για την ακριβή ημέρα/ ώρα της εξέτασης τους ηλεκτρονικά.

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι τα εξής:

α. Υποκριτική

Ένας μονόλογος (της επιλογής των υποψηφίων) από το αρχαίο δράμα, το κλασικό ή το σύγχρονο ρεπερτόριο.

Αυτοσχεδιασμός με αφορμή ένα κείμενο ή μία θεματική, που θα δοθεί στους υποψηφίους από την Εξεταστική Επιτροπή την ημέρα της εξέτασης.

β. Απαγγελία και Τραγούδι

Απαγγελία ενός ποιήματος (της επιλογής των υποψηφίων).

Ερμηνεία ενός τραγουδιού χωρίς συνοδεία μουσικής (της επιλογής των υποψηφίων).

γ. Στοιχειώδεις θεωρητικές γνώσεις Ιστορίας Θεάτρου και Λογοτεχνίας

Το μάθημα εξετάζεται προφορικά ή γραπτά (στην ελληνική γλώσσα, με τα στοιχεία του ελληνικού αλφαβήτου). Υποβάλλονται στους/στις υποψηφίους/ες δύο ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία του Θεάτρου και μία ή περισσότερες ερωτήσεις από την Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας.

Κατεβάστε την αίτηση συμμετοχής από εδώ