20.05.2020

Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου. Πέτρος Βάης, πρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Να μην είναι μια μέρα που προσποιούμαστε ότι τιμούμε για να εξιλεωθούμε για ό,τι καθημερινά «κακοποιούμε». Πολιτισμός δεν είναι μόνο η τέχνη, συνδέεται με τον τρόπο ζωής, την πνευματική, την κοινωνική, την οικονομική, την πολιτιστική. Πολιτισμός είναι η εργασία του πατέρα και το σχολείο του παιδιού. Είναι το νοσοκομείο για όλους και η φροντίδα των ηλικιωμένων. Είναι η εξασφάλιση των ΑΜΕΑ και η διάβαση για τους ανάπηρους. Πολιτισμός είναι η δυνατότητα να απολαμβάνουν όλοι τα αγαθά της προόδου και της τεχνολογίας που έχει αποκτηθεί.Πολιτισμός είναι και τα έργα τέχνης που δημιουργούν οι καλλιτέχνες αλλά και η αξιοπρεπής ζωή των καλλιτεχνών. Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου και διαμορφώνονται οι συνειδήσεις – παράγεται πολιτισμός!

περισσότερα
A Manual on Work and Happiness

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ WORKSHOP

17.10.2019

Πάτρα, 18/10/2019
Αρ. Πρωτ.1314
Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο 

Για την υλοποίηση του έργου NeTT του Προγράμματος Interreg Greece - Italy 2014-2020
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 209 και 257 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.)
2. τις διατάξεις του Ν. 4555/2018
3. το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικώς του Αρθρ. 86, παρ. 7.
4. την ΥΠΑΣΗΔ Αριθμ. 300488/ΥΔ1244 Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»
5. το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020
6. το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
7. το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
8. το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,
9. την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»
10. την από 31-05-2018 30/10/2019 σύμβασης χρηματοδότησης του έργου «Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism» και ακρωνύμιο "NeTT" και τα παραρτήματα αυτής,
11. την υπ. αριθ. 83/2018 απόφαση Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε εργαζομένους του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για το έργο Nett του προγράμματος INTERREG,
12. την υπ. αριθ. 35/2019 (ΑΔΑ: 7ΖΦΦΟΛ07-8Α2) απόφαση ΔΣ περί εξειδίκευση πιστώσεων
13. το υπ. αριθ. 1310/18-10-2019 και με ΑΔΑΜ: 19REQ005725465 πρωτογενές αίτημα
14. το υπ. αριθ. 1311/18-10-2019 και με ΑΔΑΜ: 19REQ005725570 τεκμηριωμένο αίτημα
15. την υπ’ αρίθμ. 1312/18-10-2019 ΑΑΥ του ΚΑ 15-6142, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία της Κοινωφελούς Επιχείρησης με α/α Α/179.
16. τη ΣΑΕΠ 301.6_2018 και ενάριθμο 2018ΕΠ30160006
17. Την άμεση ανάγκη της Επιχείρησης για παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συνάντησης έργου και εκπαιδευτικού workshop στα πλαίσια του έργου Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (NeTT) που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020 της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.

Προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο την προσφορά τους με τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται παρακάτω, για την παροχή «Υπηρεσιών διοργάνωσης συνάντησης έργου και εκπαιδευτικού workshop» έως την Δευτέρα 25/10/2019 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (Όθωνος Αμαλίας 6, Τ.Κ. 26223, Πάτρα)
Προϋπολογισμός Σύμβασης: 8.060,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων.
Διάρκεια Σύμβασης: από 05/11/2019 έως 31/05/2020 με ενδεχόμενο παράτασης χωρίς την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
   
  ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΗΣ

 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης συνοπτικά είναι η επιλογή αναδόχου του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ WORKSHOP» στα πλαίσια του έργου Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (NeTT) που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) Παραδοτέο Περιγραφή 
Υπηρεσίες εκδηλώσεων (CPV: 79952000-2)
Υπηρεσίες εκπαίδευσης ενηλίκων και άλλες εκπαιδευτικές υπηρεσίες (CPV:80400000)
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης (CPV:73220000-0)
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (CPV:79411100-9)
Υπηρεσίες οργάνωσης σεμιναρίων (CPV:79951000-5)
Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης (CPV:80000000-4)
Σεμινάρια κατάρτισης (CPV:80522000-9)

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 8.060,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 6.500,00 ΦΠΑ : 1.560,00€) που θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΚΑ 15-6142 Π/Υ οικονομικού έτους 2019 με το ποσό των έξι χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα (6.840,00€) και με το ποσό των χιλίων διακοσίων είκοσι ευρώ (1.220,00€) και με το ποσό από τον Π/Υ οικονομικού έτους 2020.
Διάρκεια Σύμβασης: από 05/11/2019 έως 31/05/2020 με ενδεχόμενο παράτασης χωρίς την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης, εφόσον παραταθεί η διάρκεια του συνολικού έργου χωρίς την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.:
Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η «Παροχή υπηρεσιών διοργάνωσης συνάντησης εταίρων και εκπαιδευτικού workshop» και συγκεκριμένα για το Πακέτο Εργασίας 1 Παραδοτέο 1.3.3 και το Πακέτο Εργασίας 3 Παραδοτέο 3.3.4 αντιστοίχως, στα πλαίσια του έργου «Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism», με ακρωνύμιο «NeTT» (MIS code: 5003218) που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020.
Ο Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει τις ενέργειες που περιγράφονται τη συνέχεια, οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο και καθοριστικής σημασίας τμήμα του έργου. Ειδικότερα, το έργο του Αναδόχου συνίσταται:
1. Στη διοργάνωση συνάντησης εταίρων του έργου στην Πάτρα και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης συνεργασίας των συμμετεχόντων (Π 1.3.3).
2. Στη διοργάνωση εργαστηρίου σχετικά με την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και την προώθηση της συνεργασίας διαφορετικών φορέων και συγκεκριμένα αυτών της Πολιτιστικής Δημιουργικής Βιομηχανίας -με τα θέατρα στο επίκεντρο, των φορέων διαχείρισης Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονομιάς και των Μικρομεσαίων τοπικών επιχειρήσεων με συναφές αντικείμενο (χειροτεχνία, αγροδιατροφή, τουρισμός κλπ). (Π 3.3.4).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου
Α) Γενικές πληροφορίες
Το Εδαφικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, συνδέει 11 περιφερειακές ενότητες και 6 επαρχίες από δύο διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ, την Ελλάδα και την Ιταλία. Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 123.176.899 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με συνολικό ποσό 104.700.362 ευρώ για την περίοδο 2014-2020.
Κύριος στόχος του Προγράμματος, είναι να στηρίξει τη στρατηγική της διασυνοριακής συνεργασίας για μια πιο ευημερούσα και βιώσιμη περιοχή στο Ιόνιο Πέλαγος. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη θεσμών για μια δυναμική οικονομία, που προωθεί την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για εκείνους που ζουν στην περιοχή, ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτές. Κατά συνέπεια οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι: Η βιώσιμη αξιοποίηση των ενδογενών προοπτικών της διασυνοριακής συνεργασίας. Η προώθηση της ολοκλήρωσης στη διασυνοριακή περιοχή και της διασύνδεσης σε τομείς, που είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη της, σε πλήρη ακολουθία με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική και το Ιόνιο. Στοχεύοντας επίσης, να λειτουργήσει ως κίνητρο, για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και αναγκών σε ειδικούς τομείς πολιτικής, όπου η διασυνοριακή συνεργασία αναμένεται να παράγει πρακτικά αποτελέσματα.
Β) Γενική περιγραφή Έργου
Το προτεινόμενο έργο σκοπεύει να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο των Θεάτρων στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, την προώθηση και ενίσχυση της υπάρχουσας αριστείας στον τομέα του πολιτισμού, ιδίως του Θεάτρου, σε Ελλάδα και Ιταλία. Επιπλέον το έργο στοχεύει να βελτιώσει την ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν καινοτόμες εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν συνδυασμένες δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης με άλλους επιχειρηματικούς τομείς (Δημιουργική Βιομηχανία, Τουρισμός, Αγροτοδιατροφή), να αναδεικνύουν σημεία πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω θεατρικών παραστάσεων .
Γ) Περιγραφή ανά τμήμα αντικειμένου 
Παραδοτέο 1.3.3 – Διοργάνωση Μίας (1) Συνάντησης Εταίρων
Το εν λόγω παραδοτέο αφορά στη διοργάνωση της τελευταίας συνάντησης των εταίρων του έργου, στην Πάτρα. Χρονικά η συνάντηση τοποθετείται την άνοιξη του 2020, βάσει του τρέχοντος χρονοδιαγράμματος. Η διάρκεια της συνάντησης θα είναι δύο (2) ημέρες.
Στο πλαίσιο του εν λόγω παραδοτέου, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση των κάτωθι:

1. Αίθουσας χωρητικότητας 20 ατόμων για 2 ημέρες
2. Εξοπλισμό Αίθουσας (1 laptop, 1 projector, οθόνη παρουσίασης, μικροφωνική εγκατάσταση, παροχή internet) για 2 ημέρες
3. Δύο Catering (lunch break μπουφέ) στο χώρο εργασίας (2 είδη κρύων εδεσμάτων, 2 είδη ζεστών εδεσμάτων, επιδόρπιο, ποτά (νερό, αναψυκτικά, κρασί) για 25 άτομα την φορά
4. Παροχή συνεχούς coffee break ανά ημέρα (καφές φίλτρου & εσπρέσσο, 2 είδη χυμού, 2 είδη αναψυκτικού, νερό, 2 είδη κέικ, 2 είδη βουτήματα) για 25 άτομα την φορά.
5. Ένα επίσημο δείπνο σε εστιατόριο με μενού πρώτα πιάτα (4 ορεκτικά), κυρίως πιάτα (επιλογή μεταξύ 2 ειδών), επιδόρπια (επιλογή μεταξύ 3 ειδών), ποτά (νερό, αναψυκτικά και κρασί) για 20 άτομα
6. Υπηρεσία γραμματείας για 2 ημέρες (τουλάχιστον 1 άτομο κάθε ημέρα του 2ημέρου, τήρηση παρουσιολογίων)
7. Υπηρεσία τήρησης πρακτικών για 2 ημέρες στην Ελληνική και Αγγλική (να παραδοθούν σε ηλεκτρονική μορφή .doc)
8. Υπηρεσία τήρησης φωτογραφικού αρχείου (τουλάχιστον 30 ψηφιακές φωτογραφίες).

Παραδοτέο 3.3.4 - Διοργάνωση Ενός (1) Εκπαιδευτικού Εργαστηρίου
Το παραδοτέο αφορά στη διοργάνωση εργαστηρίου σχετικά με την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και την προώθηση της συνεργασίας διαφορετικών φορέων και συγκεκριμένα αυτών της Πολιτιστικής Δημιουργικής Βιομηχανίας -με τα θέατρα στο επίκεντρο, των φορέων διαχείρισης Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονομιάς και των Μικρομεσαίων τοπικών επιχειρήσεων με συναφές αντικείμενο (χειροτεχνία, αγροδιατροφή, τουρισμός κλπ). Ο σκοπός της ενισχυμένης αλληλεπίδρασης είναι η δημιουργία και λειτουργία συνεργατικών σχηματισμών μεταξύ μελών των διαφορετικών κόμβων, με σκοπό την ανάπτυξη και προσφορά νέων υπηρεσιών και προϊόντων που θ’ αξιοποιούν και θ’ αναδεικνύουν τα πολιτιστικά και φυσικά σημεία της περιοχής καθιστώντας την ελκυστικότερη, ενώ παράλληλα μέσω της ενεργοποίησης της τοπικής κοινότητας στους τομείς της Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας αλλά και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται έμμεσα ή άμεσα με τη δημιουργία και τον πολιτισμό και της δικτύωσης των διαφορετικών τομέων μεταξύ τους σε συνεργατικούς σχηματισμούς, θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των εμπλεκόμενων φορέων σε βάθος χρόνου.
Πιο συγκεκριμένα, στο εργαστήριο θα παρουσιαστούν μέθοδοι, εργαλεία και καλές πρακτικές που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ενδιαφερομένων, ώστε να συνεργάζονται δημιουργικότερα σχεδιάζοντας από κοινού δράσεις, συνδυάζοντας δραστηριότητες και ενθαρρύνοντας την εμπλοκή των τοπικών κοινοτήτων και τη διασύνδεσή τους με τους φορείς.
Το εργαστήριο θα έχει διάρκεια 20 ωρών σε μέρες και ώρες που θα συμφωνηθούν με την Αναθέτουσα Αρχή και θα απευθύνεται σε 20 τουλάχιστον συμμετέχοντες στους οποίους θα χορηγηθεί φάκελος εργασίας και βεβαίωση συμμετοχής. 
Οι εισηγήσεις των εκπαιδευτών θα γίνουν στην Ελληνική γλώσσα.
Ο Ανάδοχος στην τεχνική του προσφορά υποχρεούται να προτείνει πιθανούς Έλληνες trainers (τουλάχιστον 3) στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου και να παρουσιάσει σύντομα το βιογραφικό τους. Θα πρέπει να έχουν αποδεικνυόμενη εμπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων (σεμινάρια, workshops κλπ) σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
Η Αναθέτουσα θα είναι υπεύθυνη  για την επιλογή των εκπαιδευτών και ο Ανάδοχος για την πρόσκλησή τους και το εκπαιδευτικό υλικό για τους συμμετέχοντες. 
Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να ετοιμάσουν για τα εργαστήρια εκπαιδευτικό υλικό για χρήση σε αίθουσα και πιο συγκεκριμένα:
1. Εκπαιδευτικές σημειώσεις που θα χρησιμοποιηθούν από τον εκπαιδευόμενο κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου και για αυτόνομη μελέτη. Οι σημειώσεις θα περιλαμβάνουν και σχετική συμπληρωματική βιβλιογραφία για περαιτέρω μελέτη από τη πλευρά του εκπαιδευόμενου. Η γλώσσα των σημειώσεων θα είναι Ελληνική με Αγγλική σύνοψη. Αριθμός σελίδων σημειώσεων: περίπου 30.
2. Το εκπαιδευτικό υλικό (σημειώσεις) θα πρέπει να παραχθεί και να δοθεί ηλεκτρονικά και έντυπα στα Ελληνικά σε 22 αντίγραφα (για τους εκπαιδευόμενους και για αρχειοθέτηση) και μια επιτελική σύνοψη στα Αγγλικά. Επιπλέον, ο Ανάδοχος: 
3. Είναι υποχρεωμένος για παροχή συνεχούς coffee break ανά ημέρα (καφές φίλτρου & εσπρέσσο, 2 είδη χυμού, 2 είδη αναψυκτικού, νερό, 2 είδη κέικ, 2 είδη βουτήματα) για 20 άτομα την φορά
4. Είναι υποχρεωμένος να εκδώσει και να δημοσιοποιήσει σε τουλάχιστον ένα (1) έντυπο και ένα (1) διαδικτυακό μέσο, σχετικό Δελτίο Τύπου με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού εργαστηρίου.
5. Αίθουσας χωρητικότητας 20 ατόμων για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου.
6. Εξοπλισμό Αίθουσας (1 laptop, 1 projector, οθόνη παρουσίασης) για τις μέρες διεξαγωγής του εργαστηρίου.
7. Τέλος ο ανάδοχος υποχρεούται στην κάλυψη των εξόδων της μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των εκπαιδευτών σε περίπτωση που προέρχονται από περιοχές εκτός Πατρών. Συγκεκριμένα είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει και να καλύψει το κόστος της μετακίνησης, διανυκτέρευσης και διατροφής για τέσσερις (4) συνολικά διανυκτερεύσεις εκπαιδευτή(ων)  στην Πάτρα, εφόσον απαιτηθεί. Επίσης, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποζημιώσει τον εκπαιδευτή ή τους εκπαιδευτές με 25€/ ώρα διδασκαλίας.
Τέλος, ο Ανάδοχος θα παρουσιάσει τα παραδοτέα του workshop (σκοπός, προδιαγραφές, εισηγητές, συμμετέχοντες, παρουσιάσεις, φωτογραφίες κλπ) σε ένα τελικό report στην Αγγλική γλώσσα και σε ηλεκτρονική μορφή.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις :

1. Εμπειρία σε ένα τουλάχιστον αντίστοιχο έργο 
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα ανωτέρω θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά από την ομάδα έργου που θα δηλωθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο.

Κριτήρια Ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει των κάτωθι κριτηρίων:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ
Κ1 Ελάχιστη εμπειρία στη διοργάνωση συναντήσεων, 1 ολοκληρωμένη διοργάνωση τη τελευταία 5ετία 
25%
Κ2 Ελάχιστη εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και στη διοργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων/ seminars για επιχειρήσεις, 3 έργα τη τελευταία 5ετία. 25%
Κ3 Εμπειρία και προσόντα ομάδας έργου. 20%
Κ4 Μεθοδολογία και προσέγγιση του έργου 30%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 100%

Η βαθμολόγηση κάθε κριτηρίου αξιολόγησης κυμαίνεται από 100 βαθμούς στην περίπτωση που ικανοποιούνται ακριβώς όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξάνεται δε μέχρι τους 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις του συγκεκριμένου κριτηρίου, όπως περιγράφεται στον ανωτέρω πίνακα. 
Κάθε κριτήριο αξιολόγησης βαθμολογείται αυτόνομα με βάση τα στοιχεία της προσφοράς. 
Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε κριτηρίου θα προκύπτει από το γινόμενο του επιμέρους συντελεστή βαρύτητας επί τη βαθμολογία του, η δε συνολική βαθμολογία της προσφοράς θα προκύπτει από το άθροισμα των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των κριτηρίων. 
Η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω τύπο: 
Τi = σ1χΚ1 σ2χΚ2 σ3χΚ3 σ4χΚ4 σ5χΚ5
Κριτήρια με βαθμολογία μικρότερη από 100 βαθμούς (ήτοι που δεν καλύπτουν/παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας) επιφέρουν την απόρριψη της προσφοράς. 
Βαθμολόγηση Οικονομικών Προσφορών. Η βαθμολόγηση των οικονομικών προσφορών είναι σχετική. Συγκεκριμένα ο Συνολικός Βαθμός της Οικονομικής Προσφοράς i αποτελεί το γινόμενο του πηλίκου της προ ΦΠΑ τιμής της χαμηλότερης οικονομικά προσφοράς Πmin προς την προ ΦΠΑ τιμή της συγκεκριμένης προσφοράς Πι. 
Η κατάταξη των Προσφορών για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας Προσφοράς, θα γίνει κατά τη φθίνουσα τιμή της Συνολικής Βαθμολογίας που προκύπτει από τον τύπο: 
ΣΒi= 80 x (Ti/Tmax) 20 x (Πmin/Πi)
Όπου: 
Tmax η μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία που έλαβε κάποιος υποψήφιος στις κατηγορίες κριτηρίων αξιολόγησης. 
Ti η συνολική βαθμολογία της Τεχνικής Προσφοράς i (βλ. πίνακα κριτηρίων) 
Πmin η συνολική αξία της προσφοράς με τη μικρότερη τιμή 
Πi η συνολική αξία της προσφοράς i 
ΣΒi το αποτέλεσμα το οποίο στρογγυλοποιείται στα 2 δεκαδικά ψηφία. 
Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι η Προσφορά με το μεγαλύτερο ΣΒ.

Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς
Ο φάκελος κάθε υποψήφιου Αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει:

α) Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι :
η προσφορά του πληροί κατ’ ελάχιστο τις τεχνικές προδιαγραφές της εν λόγω Πρόσκλησης τις οποίες και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα,
ότι δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016,
ότι πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 24  του Ν.4412/2016,
ότι ρητά συμφωνεί ότι ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ποσού της οικονομικής προσφοράς του.
β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά:
αα) ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.) ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),
ββ) ο διευθύνων σύμβουλος και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), 
γγ) ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση ενώσεων
δδ) τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν διοίκηση σε κάθε άλλη περίπτωση
εε) τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης φυσικά πρόσωπα
γ) Φορολογική ενημερότητα
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016)
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που ο υποψήφιος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά:
1. τους οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης
2. τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος όσο και τους εκπροσώπους αυτού, εφόσον υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης, που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στον ΕΦΚΑ (τέως ΙΚΑ) και θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
Στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος για την έκδοση οποιουδήποτε από το ως άνω αναφερόμενα δικαιολογητικά, θα πρέπει να υποβληθεί αντίγραφο αίτησης έκδοσης του εκάστοτε εγγράφου που αφορά, συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν οι συγκεκριμένοι λόγοι αποκλεισμού ότι θα προσκομιστεί το δικαιολογητικό άμα την έκδοσή του.
ε) Υπογεγραμμένη και Σφραγισμένη Δήλωση Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων στην οποία να αναφέρει ότι:
Σε περίπτωση ανακήρυξής του ως ανάδοχος υποχρεούται σε παρουσία στην έδρα της αναθέτουσας 1 φορά την εβδομάδα, πέραν των υποχρεώσεων παρουσίας που προκύπτουν από τη υλοποίηση των προκηρυσσόμενων δράσεων.
Για όλες τις δράσεις που θα διοργανωθούν στο πλαίσιο της σύμβασης θα παραδοθεί πλήρες τεκμηριωτικό υλικό σε έντυπη και ψηφιακή μορφή όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές της παρούσας Ανακοίνωσης.
Σε κάθε είδους ενέργεια δημοσιότητας και επικοινωνίας (π.χ. παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού κλπ) θα ακολουθούνται οι οδηγίες – κατευθυντήριες γραμμές του Προγράμματος Greece - Italy 2014-2020 (χρήση λογοτύπων, σημαιών, συγχρηματοδότησης κ.λπ.) για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος.
Δαπάνες οι οποίες θα προκύψουν από τη μετακίνηση του αναδόχου για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου και συνεδριών συμβουλευτικής, βαραίνουν τον ίδιο.
Ως υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη διοργάνωση και υλοποίηση των ζητούμενων υπηρεσιών.
σ) Σύντομο βιογραφικό – προφίλ και σχετικά αποδεικτικά έγγραφα του φυσικού/ νομικού(ών) προσώπου(ων) από όπου προκύπτει ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της παραγράφου Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα καθώς και αντίγραφο από τα Στοιχεία Μητρώου / Νομικού(ών) Προσώπου(ων) ή Επιχείρησης(εων) από TAXIS (www.gsis.gr).
ζ) Πίνακα έργων σχετικών με τις ζητούμενες υπηρεσίες, συνοδευόμενο με αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή άλλα αποδεικτικά. Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απαιτούμενη εμπειρία του Πίνακα Κριτηρίων.
η) Σύντομη μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης των ζητούμενων παραδοτέων από την εν λόγω Πρόσκληση. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προτείνει πιθανούς Έλληνες trainers (τουλάχιστον 3) στο γνωστικό αντικείμενο του εργαστηρίου και να παρουσιάσει σύντομα το βιογραφικό τους. Θα πρέπει να έχουν αποδεικνυόμενη εμπειρία σε εκπαίδευση ενηλίκων (σεμινάρια, workshops κλπ) σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα του εργαστηρίου.
θ) Οικονομική Προσφορά για την εν λόγω Προμήθεια βάσει του Παραρτήματος Α. Η οικονομική προσφορά του υποψηφίου αναδόχου, επί ποινή αποκλεισμού, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό ανά παραδοτέο.
Φάκελοι προσφοράς που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά απορρίπτονται αυτοδίκαια και δεν αξιολογούνται. Υποψηφιότητες που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται.
Οι φάκελοι των προσφορών των υποψηφίων θα πρέπει να είναι σφραγισμένοι και να αναφέρουν εξωτερικά τα στοιχεία της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, καθώς και τον τίτλο του Έργου.
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται από την αρμόδια Επιτροπή του διαγωνισμού και είναι κλειστή. Η επιτροπή δύναται κατά την κρίση της να αποσφραγίσει τον φάκελο των δικαιολογητικών, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών σε μια δημοσία συνεδρίαση και να συντάξει ενιαίο πρακτικό το οποίο και κοινοποιείται στους υποψηφίους αναδόχους.

Ο πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.

   Πέτρος Βάης

Παράρτημα Α – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
(Σε περίπτωση που η οικονομική προσφορά υπερβαίνει τη μία σελίδα ο υποψήφιος ανάδοχος να υπογράψει και να σφραγίσει όλες τις σελίδες της παρούσης)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ
Ημερομηνία:
Επωνυμία:
Διεύθυνση:
Τηλ., FAX, Email: ΠΡΟΣ:
Κοινωφελής Επιχείρηση-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας,
Όθωνος Αμαλίας 6,
Πάτρα, ΤΚ 26223


Οικονομική Προσφορά που αφορά την προμήθεια «Υπηρεσιών παροχής υπηρεσιών διοργάνωσης συνάντησης εταίρων και εκπαιδευτικού workshop»  στα πλαίσια του έργου ΝΕΤΤ - Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020, σύμφωνα με την υπ.. αριθμ πρωτ. ____/___-10-2019 πρόσκληση του ΔΗΠΕΘΕ.

Σύμφωνα με την παραπάνω Πρόσκληση, τις αναφερόμενες προδιαγραφές καθώς και της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων αυτής, υποβάλλουμε την προσφορά μας με τους κατωτέρω οικονομικούς όρους.

Αριθ. Παραδοτέου Τίτλος Προϋπολογισμός (€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και κρατήσεων (Αριθμητικώς) Προσφερόμενη τιμή (€) συμπεριλαμβανομένου. ΦΠΑ 24% και κρατήσεων (Αριθμητικώς)
D 1.3.3 Διοργάνωση συνάντησης εταίρων του έργου στη Πάτρα και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης συνεργασίας των συμμετεχόντων 1.860,00 €
D 3.3.4 Διοργάνωση εργαστηρίου σχετικά με την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και την προώθηση της συνεργασίας διαφορετικών φορέων και συγκεκριμένα αυτών της Πολιτιστικής Δημιουργικής Βιομηχανίας -με τα θέατρα στο επίκεντρο, των φορέων διαχείρισης Πολιτιστικής και Φυσικής κληρονομιάς και των Μικρομεσαίων τοπικών επιχειρήσεων με συναφές αντικείμενο (χειροτεχνία, αγροδιατροφή, τουρισμός κλπ). 6.200,00 €
ΣΥΝΟΛΟ 8.060,00 €

Συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α (ολογράφως): ...........................................................
Συνολική τιμή με Φ.Π.Α (ολογράφως): ...........................................................
Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 2 μήνες από την επομένη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Ο προσφέρων
(Ονοματεπώνυμο, Ιδιότητα)
(Υπογραφή)
(Σφραγίδα εταιρείας/φυσικού προσώπου)