ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Προκήρυξη για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή

22.11.2017

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας κ. Ανδρέας Τερζής,  έχοντας υπόψη: 
1. ΦΕΚ Σύστασης ΔΗΠΕΘΕ 1861/Β/29-11-2010
2. Κανονισμό ΔΗΠΕΘΕ άρθρο 4 και άρθρο 5, παρ. 1
3. Την  υπ'αριθμό 114/2017  απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας.
4. Το άρθρο 30 ,ν.4479/2017(ΦΕΚ 94/Α/2017)
5. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./143/25957/10-10-2017 (απόφαση επιτροπής)


ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή, ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ επί θητεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δύο (2)ετών με δυνατότητα παράτασης ενός (1) έτους,για την κάλυψη των  αναγκών του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας και της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, που  εδρεύουν στην Πάτρα επί της οδού Όθωνος Αμαλίας 6.
1. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ  Πάτρας  δύνανται να προσληφθεί ανεξαρτήτως κατοχής τίτλου συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας. Για την θέση αυτή θα επιλεχθεί πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου ή να έχει ασχοληθεί με θέματα θεάτρου επαγγελματικά και να έχει μια από τις εξής ιδιότητες:
1.α Ηθοποιός, σκηνοθέτης, συνθέτης, χορογράφος, σκηνογράφος ή ενδυματολόγος, με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο
1.β Θεατρικός συγγραφέας, μεταφραστής έργων, θεατρολόγος κριτικός θεάτρου με επαγγελματική εργασία στο θέατρο.
2. Να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση     θεατρικών παραγωγών.
3. Να διαθέτει εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία δραματικής σχολής και στη διδασκαλία βασικά της υποκριτικής τέχνης. 
4. Παράλληλα πρέπει να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να πιστοποιούνται με παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε άλλη διοικητική θέση.
5. Ο υποψήφιος για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή οφείλει μαζί με την αίτηση να υποβάλλει φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας και ένα πλάνο προγραμματισμού (Δραματολόγιο κλπ.) για ολόκληρη τη θητεία του. Επίσης αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά στοιχεία των ιδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Δικαιολογητικά των γενικών προσόντων
6α. Βιογραφικό σημείωμα.
6β. Πρόταση Καλλιτεχνικών προθέσεων για την περίοδο της θητείας του και αναλυτικό πρόγραμμα για το πρώτο εξάμηνο.
6γ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητος των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρεται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
6δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται:
1. Το έτος γέννησης.
2. Ο Δήμος ή Κοινότητα στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος.
3. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών του ή η νόμιμη από αυτές απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής,
4. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ήσκιε επιρροή επί την κρίσιν της καταλληλότητας του για την υπηρεσία την οποία  προορίζεται ιδίως δε εάν τυχόν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήματος.
5. Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οιανδήποτε ειδικότητα στο Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό  Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον δε εξήλθε της υπηρεσίας για ποία αιτία.
6. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
7. Ότι δεν παρεπέμφθη δια τελεσιδίκου βουλεύματος για κάποια των στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/1977 εγκλημάτων έστω και  αν δεν ακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, ως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε  πλημμέλημα ή κακούργημα.
Η τυχόν ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων στην υπεύθυνη δήλωση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και  διοικητικές κυρώσεις.

7. Η επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας προγραμματικής σύμβασης και του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας.
8. Αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το φάκελο θα γίνονται δεκτά με σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση μέχρι και την  5/12/2017  στη διεύθυνση, Όθωνος Αμαλίας 6, υπόψη του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ανδρέα Τερζή. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, αρμόδια υπάλληλος ορίζεται η κα Στέφου Δήμητρα  στο  τηλ. : 2610 623730 από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9:30 – 14:30.
9. Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται σε μια εφημερίδα της Πάτρας και σε μια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.


     Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
     του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας


Ανδρέας Τερζής