ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Για την υλοποίηση του έργου NeTT του Προγράμματος Interreg Greece - Italy 2014-2020

12.10.2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις των άρθρων 209 και 257 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) 2. τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 3. το ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ειδικώς του Αρθρ. 86, παρ. 7. 4. την ΥΠΑΣΗΔ Αριθμ. 300488/ΥΔ1244 Σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 5. το ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020 6. το ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 7. το ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 8. το ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 9. την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 10. την από 31-05-2018 σύμβασης χρηματοδότησης του έργου «Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism» και ακρωνύμιο "NeTT" και τα παραρτήματα αυτής, 11. την υπ. αριθ. 83/2018 απόφαση Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων σε εργαζομένους του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για το έργο Nett του προγράμματος INTERREG, 12. την υπ. αριθ. 107/2018 (ΑΔΑ: 61ΩΖΟΛ07-ΧΑΝ) απόφαση ΔΣ περί έγκριση πολυετούς δαπάνης και διάθεση πίστωσης καθώς και έγκρισης των όρων ανάθεσης 13. την υπ’ αρίθμ. 2030/11-10-2018 ΑΑΥ του ΚΑ 00-6131.0001, η οποία καταχωρήθηκε στα βιβλία της Κοινωφελούς Επιχείρησης με α/α Α/375. 14. τη ΣΑΕΠ 301.6_2018 και ενάριθμο 2018ΕΠ30160006 15. Την άμεση ανάγκη της Επιχείρησης για παροχή υπηρεσιών συμβουλών σε θέματα οικονομικής παρακολούθησης και διαχείρισης στα πλαίσια του έργου Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (NeTT) που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής
ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ ΟΘΩΝΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ 6 - Τ.Κ. 26223 - ΠΑΤΡΑ ΤΗΛ.: 2610623730 Α.Φ.Μ. 090061002, Δ.Ο.Υ. Α’ ΠΑΤΡΩΝ
Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020»της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.  
προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα νομικά ή φυσικά πρόσωπα να καταθέσουν σε σφραγισμένο κλειστό φάκελο την προσφορά τους με τα σχετικά δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται παρακάτω, για την παροχή «Υπηρεσιών οικονομικής παρακολούθησης και διαχείρισης» έως την Δευτέρα 22/10/2018 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας (Όθωνος Αμαλίας 6, Τ.Κ. 26223, Πάτρα)  
Προϋπολογισμός Σύμβασης: 10.540,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. Διάρκεια Σύμβασης: από 01/11/2018 έως 31/05/2020 με ενδεχόμενο παράτασης χωρίς την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης   
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΕΡΖΗΣ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης συνοπτικά είναι η επιλογή αναδόχου του έργου «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» στα πλαίσια του έργου  Network of Theatres for the valorization of cultural and natural heritage to develop a sustainable Tourism (NeTT) που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020»   Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV)   Παραδοτέο Περιγραφή CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
D1.3.4
Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση έργου 79412000-5
Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα οικονομικής διαχείρισης 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.540,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 8.500,00  ΦΠΑ :  2.040,00€).  1. Το ποσό των 1.110,00€ θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΚΑ 00-6131.0001 Π/Υ οικονομικού έτους 2018 2. Το ποσό των 6.660,00€ θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΚΑ 00-6131.0000 Π/Υ οικονομικού έτους 2019 3. Το ποσό των 2.770,00€ θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις του ΚΑ 00-6131.0000 Π/Υ οικονομικού έτους 2020 
Η διάρκεια της σύμβασης εκτιμάται σε δέκα εννέα (19) μήνες, (από 1-11-2018 μέχρι 31-5-2020) που μπορεί να παραταθεί εφόσον παραταθεί η διάρκεια του συνολικού έργου χωρίς την αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της σύμβασης.  
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.: Το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Οικονομικής Παρακολούθησης και Διαχείρισης» και συγκεκριμένα για το Πακέτο Εργασίας παραδοτέο 1.4.4. στα πλαίσια του έργου «Network of Theatres for the valorization of Cultural and Natural Heritage to develop a Sustainable Tourism», με ακρωνύμιο «NeTT» (MIS code: 5003218)  που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» Ο Ανάδοχος καλείται να υλοποιήσει τις ενέργειες που περιγράφονται τη συνέχεια, οι οποίες και αποτελούν αναπόσπαστο και καθοριστικής σημασίας τμήμα του έργου. Ειδικότερα, το έργο του Αναδόχου συνίσταται στην παροχή της αναγκαίας εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης της Αναθέτουσας Αρχής για την υλοποίηση των Ενεργειών αυτών σε αντιστοίχιση με τους στόχους και τα παραδοτέα της πράξης.  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου Α) Γενικές πληροφορίες Το Εδαφικό Πρόγραμμα Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία  2014-2020, συνδέει 11 περιφερειακές ενότητες και 6 επαρχίες από δύο διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ, την Ελλάδα και την Ιταλία.  Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 123.176.899 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με συνολικό ποσό 104.700.362 ευρώ για την περίοδο 2014-2020.  Κύριος στόχος του Προγράμματος, είναι να στηρίξει τη στρατηγική της διασυνοριακής συνεργασίας για μια πιο ευημερούσα και βιώσιμη περιοχή στο Ιόνιο Πέλαγος. Έμφαση θα δοθεί στην ανάπτυξη θεσμών για μια δυναμική οικονομία, που προωθεί την έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής για εκείνους που ζουν στην περιοχή, ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτές.  Κατά συνέπεια οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος είναι: Η βιώσιμη αξιοποίηση των ενδογενών προοπτικών της διασυνοριακής συνεργασίας. Η προώθηση της ολοκλήρωσης στη διασυνοριακή περιοχή και της διασύνδεσης σε τομείς, που είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη της, σε πλήρη ακολουθία με τη στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική και το Ιόνιο. Στοχεύοντας επίσης , να λειτουργήσει ως κίνητρο, για την αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων και αναγκών σε ειδικούς τομείς πολιτικής, όπου η διασυνοριακή συνεργασία αναμένεται να παράγει πρακτικά αποτελέσματα.  
Β) Γενική περιγραφή Έργου   Το προτεινόμενο έργο σκοπεύει να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο των Θεάτρων στην αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προώθηση και ενίσχυση της υπάρχουσας αριστείας στον τομέα του πολιτισμού, ιδίως του Θεάτρου, σε Ελλάδα και Ιταλία. Επιπλέον το έργο στοχεύει να βελτιώσει την ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν καινοτόμες εκστρατείες συγκέντρωσης χρημάτων, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν συνδυασμένες δραστηριότητες μάρκετινγκ και προώθησης με άλλους επιχειρηματικούς τομείς (Δημιουργική Βιομηχανία, Τουρισμός, Αγροτοδιατροφή), να αναδεικνύουν σημεία πολιτιστικής κληρονομιάς μέσω θεατρικών παραστάσεων σκοπό την ανάδειξή τους. 
Γ) Περιγραφή ανά τμήμα αντικειμένου ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΠΕ1): Διαχείριση του έργου και Συντονισμός Παραδοτέο D1.3.4. Διοικητική και Οικονομική Διαχείριση έργου Το παραδοτέο στοχεύει στην υποστήριξη της Α.Α. στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της στο εν λόγω πρόγραμμα, έναντι των εταίρων της και της Διαχειριστικής Αρχής.  Στις αρμοδιότητες του Συμβούλου περιλαμβάνονται συνοπτικά τα εξής, τα οποία αναλύονται ακολούθως:  Ο Σύμβουλος θα έχει σύμβαση για ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής και τις τυχόν παρατάσεις, εφόσον υπάρχουν, χωρίς διαφοροποίηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. Θα είναι υπεύθυνος να βοηθήσει την Α.Α. κατά την προετοιμασία των συνεδριάσεων των εταίρων, κατά την προετοιμασία των διακηρύξεων και διαδικασιών των προμηθειών και γενικότερα των συμβάσεων υπηρεσιών, κατά την προετοιμασία και την υποβολή των εκθέσεων προόδου. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη συνδρομή σε οποιοδήποτε άλλο διοικητικό- οικονομικό θέμα μπορεί να προκύψει. Επίσης, σε κάθε περίπτωση ο ανάδοχος θα πρέπει να προβλέψει για μια εβδομαδιαία συνάντηση με τους συνεργάτες του στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής στην Πάτρα. 
1) Υποστήριξη στην επίβλεψη της προόδου εργασιών
 Ο Σύμβουλος θα παρακολουθεί τεχνικά την πρόοδο των δράσεων των υποέργων, με σκοπό: - τον ποιοτικό έλεγχο της εκτέλεσής τους, σε σχέση με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των εγκεκριμένων ΤΔΥ και των υπογεγραμμένων συμβάσεων
- την προετοιμασία των διακηρύξεων και διαδικασιών υλοποίησης των προμηθειών και των συμβάσεων υπηρεσιών - την ακριβή τήρηση και επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος παράδοσης εργασιών και υποέργων - τη γνωμοδοτική εισήγηση στην Επιτροπή Παραλαβής των υποέργων
Οι ομάδες έργου και οι λοιποί ανάδοχοι θα έχουν την υποχρέωση να τον ενημερώνουν για όποιο θέμα τους ζητηθεί και να του παρέχουν οποιαδήποτε διευκόλυνση για την εκτέλεση του έργου του. 
2) Οικονομική διαχείριση του έργου
Οι βασικοί στόχοι του Πακέτου είναι η συνολική διαχείριση και παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης του έργου. Η παρακολούθηση θα είναι πολυεπίπεδη και θα αφορά τον έλεγχο της υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου των δράσεων του έργου, του χρονοπρογραμματισμού αυτών, της υλοποίησης των πληρωμών, των αποκλίσεων από τα εγκεκριμένα Πλάνα και όλων των στόχων που είχαν τεθεί μέσω αυτών και που αφορούσαν την υλοποίηση των δράσεων του έργου. Πιο αναλυτικά ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα ασχοληθεί με:  Συγκέντρωση, καταγραφή, καταχώρηση και υποβολή των δαπανών και των παραστατικών των πράξεων που υλοποιούνται από την Α.Α. σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα της Λογιστικής, σε συνεργασία με το λογιστήριο της Α.Α. και υποβολή τους προς πιστοποίηση μέσα στα χρονικά πλαίσια και τους κανόνες που ορίζονται από το πρόγραμμα.  Έλεγχο των δαπανών των δράσεων προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών της Α.Α.  Συνεχής οικονομική και λογιστική παρακολούθηση των δράσεων της Α.Α. στα πλαίσια του έργου  Επικοινωνία με την αρμόδια Αρχή Πληρωμής και Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την διευθέτηση θεμάτων που άπτονται της οικονομική υλοποίησης του έργου 
3) Συμπλήρωση των απαραίτητων δελτίων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (μηνιαίων, τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων κλπ)
Ο Σύμβουλος θα είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των απαραίτητων εγγράφων παρακολούθησης του έργου και των υποέργων του, σύμφωνα με τις διαχειριστικές απαιτήσεις του ΟΠΣ και της αρμόδιας αρχής Διαχείρισης. Κατά την έναρξη του έργου, ο Σύμβουλος θεωρεί πως πρωταρχικά θα είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση του Application Form (A.F.), σε νέους ρεαλιστικά εφαρμόσιμους όρους. Με βάση τα επικαιροποιημένα A.F., και μετά την έγκρισή τους από την αρμόδια υπηρεσία Διαχείρισης, θα καταρτισθεί και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του κυρίως έργου που θα περιλαμβάνει και τους στόχους και τα milestones ανά υποέργο, εφόσον αυτό απαιτείται. Ο Σύμβουλος θα θέτει περιοριστικά χρονοδιαγράμματα ανά ανάδοχο κάθε υποέργου για την παράδοση των απαιτούμενων, κάθε φορά, διαχειριστικών στοιχείων, έτσι ώστε να συμπληρώνει και να υποβάλλει με ακρίβεια, και κυρίως χρονική συνέπεια τα απαιτούμενα διαχειριστικά έγγραφα (μηνιαία δελτία δήλωσης δαπανών, τριμηνιαία/εξαμηνιαία/ ετήσια δελτία παρακολούθησης).  Η προετοιμασία των περιοδικών ή τακτικών εκθέσεων προόδου προς τη Διοίκηση της Αναθέτουσας Αρχής, θα γίνεται με την ευθύνη του Συμβούλου. Για τον σκοπό αυτό, ο Σύμβουλος, θα είναι υπεύθυνος για τον έγκαιρο προγραμματισμό για την προετοιμασία των αντίστοιχων Αναφορών ή/και Εκθέσεων Προόδου. Θα συμβάλλει στην προετοιμασία της Α.Α.
για τη συμμετοχή της στις συναντήσεις των εταίρων με το κατάλληλο υλικό.  Στην περίπτωση αντιμετώπισης καθυστερήσεων στη συλλογή των πρωτογενών στοιχείων που θα απαιτούνται για την προετοιμασία της πρότασης, ο Σύμβουλος θα είναι υπεύθυνος να ενημερώσει τον αρμόδιο για θέματα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη βλάβη στην πορεία των έργων ή στην απώλεια κονδυλίων, προτείνοντας προς τούτο το προβλεπόμενο εναλλακτικό σχέδιο για εκτέλεση. Επίσης θα είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία των αιτημάτων χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα. 
4) Γενική συμβουλευτική υποστήριξη προς την Α.Α. για θέματα υλοποίησης του έργου. 
Ο στόχος της δραστηριότητας ουσιαστικά, που αποτελεί συνέχεια της προηγουμένης, είναι αφ’ ενός η επίσπευση υλοποίησης των εργασιών των υποέργων που εντοπίστηκαν προβλήματα και αφ’ ετέρου η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για τις ανάγκες των υποέργων όπως αυτές διαμορφώθηκαν με την εξέλιξη της υλοποίησης τους. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής ο Σύμβουλος θα προβεί, κατόπιν των πορισμάτων που έλαβαν χώρα κατά τη προηγούμενη δραστηριότητα, στην εισήγηση τεχνικο-οικονομικών θεμάτων για τα οποία χρειάζεται να ληφθούν αποφάσεις και αφορούν σε τεχνικά και οικονομικά θέματα υλοποίησης των έργων/υποέργων. Επισημαίνεται ότι η ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχής σχετικά με προβλήματα/κινδύνους που εντοπίζονται κατά την υλοποίηση των υποέργων και η διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων αντιμετώπισή τους, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχούς υλοποίησης του «Έργου». Παραδοτέα: Τρίμηνες απολογιστικές εκθέσεις. Πλέον αυτών ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εντός 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, αναλυτική έκθεση, στην οποία θα περιγράφεται επακριβώς ο τρόπος, η μεθοδολογία και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης για κάθε παραδοτέου του συνολικού έργου. Η έκθεση θα εισαχθεί, με την υποστήριξη του αναδόχου, στο Διοικητικό Συμβούλιο για λήψη αποφάσεων. 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι υποψήφιοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, απαιτείται επί ποινή αποκλεισμού να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις : 1. Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου – ΤΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής στους κλάδους Οικονομικής Επιστήμης, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής. 2. Τουλάχιστον τριετή εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας. 3. Εμπειρία ως υπεύθυνος οικονομικής παρακολούθησης τουλάχιστον σε ένα (1) έργο Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. 4. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, 5. Άριστη γνώση υπολογιστών.
Επιθυμητά προσόντα: 1. Μεταπτυχιακός τίτλος 2. Άδεια λογιστή Α’ τάξης 3. Καλή γνώση της Ιταλικής γλώσσας 
Σε περίπτωση νομικού προσώπου, τα ανωτέρω θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά από την ομάδα έργου που θα δηλωθεί από τον υποψήφιο ανάδοχο.
Περιεχόμενα Φακέλου Προσφοράς 
Ο φάκελος κάθε υποψήφιου Αναδόχου πρέπει να περιλαμβάνει: 
α) Υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναγράφεται ότι :  ότι δεν έχει κώλυμα αποκλεισμού από τη συμμετοχή του σε διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016,  ότι πληροί τις προϋποθέσεις του Άρθρου 24 του Ν.4412/2016,  ότι ρητά συμφωνεί ότι ουδεµία άλλη απαίτηση έχει πέραν του ποσού των 10.540,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων. 
β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, ββ) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), Ι.Κ.Ε. και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, γγ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
γ) Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης χρημάτων 
δ) Ασφαλιστική ενημερότητα (πέρα από την ασφαλιστική ενημερότητα από το ΕΦΚΑ Τμήμα Μισθωτών (πρώην ΙΚΑ), απαιτείται ενημερότητα και από το ΕΦΚΑ Τμήμα Μη Μισθωτών (πρώην ΟΑΕΕ) για αυτούς που έχουν υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών) 
ε) Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 
στ) Υπογεγραμμένη και Σφραγισμένη Δήλωση Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων στην οποία να αναφέρει ότι:  Για όλους τους φακέλους πιστοποίησης δαπανών, τις αναφορές προόδου, τα αιτήματα χρηματοδότησης, την επικοινωνία με την Αρχή Πληρωμής και την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή κλπ, που θα ετοιμαστούν στο πλαίσιο της σύμβασης, θα συνεργάζεται απρόσκοπτα με την ομάδα έργου και τον αρμόδιο του οικονομικού τμήματος της Α.Α., και θα τηρεί με ευθύνη του πλήρες έντυπο/ηλεκτρονικό αντίγραφο των φακέλων, αναφορών, αιτημάτων κλπ (δύναται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός της Α.Α.) το οποίο και θα παρέχεται στην Αναθέτουσα Αρχή.  Ως υποψήφιος ανάδοχος διαθέτει όλες τις απαραίτητες άδειες για την υλοποίηση των ζητούμενων υπηρεσιών, κατ’ ελάχιστο άδεια ασκήσεως επαγγέλματος οικονομολόγου/λογιστή.
ζ) Σύντομο βιογραφικό – προφίλ το φυσικού/ νομικού προσώπου καθώς και αντίγραφα ακαδημαϊκών τίτλων, τίτλων ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κλπ καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που βοηθά στη διατύπωση ορθής γνώμης για την καταλληλότητά του. Στους τίτλους σπουδών της αλλοδαπής θα πρέπει να επισυνάπτονται επίσημες μεταφράσεις τους στην ελληνική γλώσσα καθώς και η πράξη αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ενώ οι τίτλοι ξένων γλωσσών να είναι επίσημα μεταφρασμένοι.
 η) αντίγραφο από τα Στοιχεία Μητρώου / Νομικού Προσώπου ή Επιχείρησης από TAXIS (www.gsis.gr). 
θ) Πίνακα έργων/ εμπειρίας σχετικά με τις ζητούμενες υπηρεσίες, συνοδευόμενο με αντίστοιχες βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης/προϋπηρεσίας.   
Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα δύναται να κληθούν για προσωπική, προφορική συνέντευξη σε ημερομηνία, ώρα και τόπο που θα τους ανακοινωθεί. Η συνέντευξη θα αφορά θέματα σχετικά με το αντικείμενο εργασιών τους και θα διεξαχθεί από την Επιτροπή που θα οριστεί από την Διοίκηση του Επιμελητηρίου. 
Φάκελοι προσφοράς που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε από τα ανωτέρω απαραίτητα δικαιολογητικά απορρίπτονται αυτοδίκαια και δεν αξιολογούνται. Υποψηφιότητες που δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα απορρίπτονται και δεν αξιολογούνται. 
Οι φάκελοι θα πρέπει να είναι σφραγισμένοι και να αναφέρουν εξωτερικά τα στοιχεία της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΑΠ’ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ, καθώς και τον τίτλο του Έργου. 
Η κατάθεση των προσφορών μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία μας (Κοινωφελής Επιχείρηση ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, Όθωνος Αμαλίας 6, 26223 Πάτρα), 1ος όροφος (Πρωτόκολλο) σε σφραγισμένο φάκελο. 
Κριτήρια Ανάθεσης Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που κρίνεται ως η πλέον συμφέρουσα βάσει των κάτωθι ποιοτικών κριτηρίων (σύμφωνα με Αρθρ. 86 παρ. 7 Ν. 4412/2016): 1. Τυπικά προσόντα υποψηφίου που σχετίζονται με το αντικείμενο της παρούσας σύμβασης. 2. Γνώση του πλαισίου λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων Εδαφικής Συνεργασίας. 3. Βαθμός εμπειρίας στην οικονομική παρακολούθηση έργων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.