ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

17.1.2013

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II» που έχει ενταχθεί στα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας  2007 -2013 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από Εθνικούς Πόρους προτίθεται να αναθέσει σε ένα ελεύθερο εξειδικευμένο επαγγελματία  (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) την κατασκευή θεατρικού σκηνικού θεατρικής παραγωγής με τα εξής κριτήρια: α) της οικονομικότερης προσφοράς β) της τεχνικής ικανότητας και δεξιότητας.

Τεχνικές Προδιαγραφές
Πλατφόρμα διαστάσεων 4μ * 4μ από αλουμίνιο και ξύλο που θα έχει τη δυνατότητα  να κρεμαστεί από τις τέσσερις γωνίες με μεταλλικά καλώδια ώστε να αιωρείται 50 εκ. περίπου από το πάτωμα της σκηνής του θεάτρου.

Η παραπάνω κατασκευή θα πρέπει να παραδοθεί το αργότερο έως τις 10/3/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους (μαζί με τις τεχνικές προδιαγραφές) σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή έως και την Τετάρτη 23/1/2013 και ώρα 14:00, στην έδρα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας  (Όθωνος Αμαλίας 6, Τ.Κ. 26223 Πάτρα) ή στο e-mail: sygklitiki@gmail.com. Η επιλογή του αναδόχου θα γίνει με την διαδικασία της συμφερότερης προσφοράς  και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 4.500 € (πλέον ΦΠΑ).

Ο ανάδοχος του έργου θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. Στους όρους της σύμβασης θα περιλαμβάνεται αναλυτικά το έργο, η χρονική διάρκεια εκτέλεσης καθώς και η διαδικασία αποπληρωμής του έργου.

Περισσότερες πληροφορίες για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και το αντικείμενο του έργου διατίθενται κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως 14:00 από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.  Αρμόδια  υπάλληλος: Συγκλητική Βλαχάκη τηλ . 2610623730

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αθηνά Πατρώνη