ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το σχεδιασμό εντύπων

22.3.2013

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο: «LA BOTTEGA DELLE VOCI-CENTRO DI PRODUZIONE TEATRALE II» που έχει ενταχθεί στα Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας  2007 -2013 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και από Εθνικούς Πόρους.

ΚΑΛΕΙ

Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για το σχεδιασμό και την αναπαραγωγή των παρακάτω:

  1. Έντυπο τρίγλωσσο θεατρικό πρόγραμμα 32 σελίδων, διαστάσεων 15x21 cm με χαρτί σώματος Velvet 150gr και  χαρτί εξωφύλλου Velvet 300gr,
 σε 3.000 αντίτυπα.  
  2. Αφίσες μεγέθους 35x50 cm, σε χαρτί Velvet 150gr σε 600 αντίτυπα.
  3. Φυλλάδια 4 σελίδων σε χαρτί Velvet 150gr σε 500 αντίτυπα

Τα παραπάνω θα πρέπει να παραδοθούν το αργότερο μέχρι 15 Απριλίου 2013.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους (κάθε προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει και δείγματα προηγούμενων εργασιών σε συναφές  αντικείμενο καθώς και  τις τεχνικές προδιαγραφές των παραδοτέων) σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή έως και την Πέμπτη 28/3/2013 και ώρα 9:00, στα γραφεία του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου (Όθωνος Αμαλίας 6, Πάτρα), email: theat-pat@otenet.gr, dipethepatras@yahoo.gr. 

Για την επιλογή του αναδόχου θα ληφθούν υπόψη τόσο η οικονομική προσφορά όσο και ποιοτικά/καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, και θα γίνει με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε  5.500 € (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ).

Ο ανάδοχος του έργου θα υπογράψει τη σχετική σύμβαση με το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας. Στους όρους της σύμβασης θα περιλαμβάνεται αναλυτικά το έργο, η χρονική διάρκεια εκτέλεσης καθώς και η διαδικασία αποπληρωμής του έργου.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 10:00 έως 14:00 με την κα Συγκλητική Βλαχάκη τηλ. 2610623730, e-mail: dipethepatras@yahoo.gr

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αθηνά Πατρώνη