20.05.2020

Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου. Πέτρος Βάης, πρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Να μην είναι μια μέρα που προσποιούμαστε ότι τιμούμε για να εξιλεωθούμε για ό,τι καθημερινά «κακοποιούμε». Πολιτισμός δεν είναι μόνο η τέχνη, συνδέεται με τον τρόπο ζωής, την πνευματική, την κοινωνική, την οικονομική, την πολιτιστική. Πολιτισμός είναι η εργασία του πατέρα και το σχολείο του παιδιού. Είναι το νοσοκομείο για όλους και η φροντίδα των ηλικιωμένων. Είναι η εξασφάλιση των ΑΜΕΑ και η διάβαση για τους ανάπηρους. Πολιτισμός είναι η δυνατότητα να απολαμβάνουν όλοι τα αγαθά της προόδου και της τεχνολογίας που έχει αποκτηθεί.Πολιτισμός είναι και τα έργα τέχνης που δημιουργούν οι καλλιτέχνες αλλά και η αξιοπρεπής ζωή των καλλιτεχνών. Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου και διαμορφώνονται οι συνειδήσεις – παράγεται πολιτισμός!

περισσότερα
A Manual on Work and Happiness

Πάτρα 22/05/2020 Αρ. Πρωτ. 583/ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ ενδιαφέρεται να συνεργαστεί με δικηγόρο με έδρα την Πάτρα.

24.05.2020

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης  είναι το κάτωθι: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Cpv 79100000-5

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τον προσδιορισμό των νομικών υπηρεσιών για αμοιβή Νομικού Συμβούλου επί διαφόρων νομικών θεμάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας σε αυτό το αντικείμενο και έχει ως εξής:

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Αντικείμενο της απασχόλησης του/της ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η εν γένει νομική υποστήριξη του νομικού προσώπου και ενδεικτικώς αναφέροντας:

η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και η περιφρούρηση των συμφερόντων του νομικού προσώπου σε κάθε διαφορά που προκύπτει από απαιτήσεις τρίτων.
η γνωμοδότηση επί νομικών ζητημάτων, η παροχή γενικών κατευθύνσεων και οδηγιών αντιμετώπισης των δικαστικών διαφορών και λοιπών ζητημάτων νομικής φύσεως,
η διαχείριση και επιμέλεια κάθε υπόθεσης που έχει ανάγκη δικηγορικής συμπαραστάσεως και η συνεργασία με τις υπηρεσίες του νομικού προσώπου για την από νομικής άποψης επεξεργασία κάθε λογής εγκυκλίου διακήρυξης δημοπρασιών ή συμβάσεων ή άλλης φύσεως έγγραφα που αφορούν σε ερμηνεία νόμου, διατάγματος ή κανονιστικής διάταξης,
παρίσταται στις συνεδριάσεις του Ν.Π.Ι.Δ., όταν προσκαλείται, και επιμελείται για την από νομικής απόψεως ορθή διατύπωση των θεμάτων που αφορούν τα θέματα νομικής φύσης των Συνεδριάσεων αυτών
γνωμοδοτεί δε επί γενικότερης σημασίας ή ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος ζητημάτων.
Φροντίζει για την παροχή γενικών και ειδικών κατευθύνσεων στις οδηγίες σύνταξης συμφωνητικών που αφορούν τις εκδηλώσεις της επιχείρησης καθώς και των διακηρύξεων παροχής υπηρεσιών και προμηθειών που εκδίδει το νομικό πρόσωπο.
η νομική (δικαστική και εξώδικη) υποστήριξη, η παροχή συμβουλευτικών-γνωμοδοτικών υπηρεσιών. 
η παροχή νομικών συμβουλών, προφορικά ή γραπτά και η σύνταξη γνωμοδοτικών και ενημερωτικών σημειωμάτων.
η σύνταξη και ο νομικός έλεγχος συμβάσεων και συμφωνιών της συναλλακτικής πρακτικής ή άλλου περιεχομένου, της Κοινωφελούς επιχείρησης. 


Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές του/της, καθορίζονται από τον ισχύοντα Κώδικα περί Δικηγόρων.

Η αμοιβή του «νομικού συμβούλου» για τις ως άνω υπηρεσίες που χρειάζεται να εγκριθεί ανέρχεται στο τελικό ποσό έως 3.000,00€, από τις πιστώσεις του ΚΑ 00-6111 του Προϋπολογισμού και που αναλύεται ως εξής:
Καθαρό ποσό 2419,35€ ΦΠΑ 24% (580,65€)= 3.000,00€. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Στο ανωτέρω κόστος που θα προκύψει ο ανάδοχος θα πρέπει να συμπεριλάβει όλα τα έξοδα που μπορεί να απαιτηθούν για την ορθή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και την πραγματοποίηση της υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου και των τυχόν εξόδων αλληλογραφίας, μεταφοράς αγαθών, ασφάλισης, αμοιβής, μετακίνησης, διαμονής και σίτισης του προσωπικού ή/και των συνεργατών που θα απασχολήσει κ.α. Στο ανωτέρω κόστος δεν περιλαμβάνονται τα γραμμάτια προείσπραξης, έξοδα επιδόσεων, παράβολα κ.λ.π δικαστικά ή εξωδικαστικά έξοδα.

Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία της υπογραφή της και για ένα έτος ή μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού της αντικειμένου.

Δ. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ-ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Απαιτούμενα Προσόντα: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Πτυχίο Νομικών Επιστημών 15
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 0
Προαγωγή σε δικηγόρο παρ’ Εφέταις 15
Άριστη γνώση τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας 10
Άριστη γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 5
Προϋπηρεσία και εμπειρία στην παροχή νομικών υπηρεσιών σε φορείς του Δημοσίου και ιδιαίτερα δημοτικών υπηρεσιών. 20
Γνώση νομικών θεμάτων που αφορούν κοινωφελείς επιχειρήσεις, ΝΠΙΔ 20
Δυνατότητα παροχής συμβουλευτικών – γνωμοδοτικών υπηρεσιών σε ζητήματα εργατικής νομοθεσίας, πάσης φύσεως συμβάσεων (εργασίας, έργου, υπηρεσιών, προμηθειών κ. λ. π ) καθώς και σε κάθε ζήτημα που άπτεται του συνόλου των δραστηριοτήτων της Κοινωφελούς επιχείρησης. 15

Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς που θα προσκομίσουν, εκτός από την τεχνική και οικονομική προσφορά τους, τα κάτωθι δικαιολογητικά :

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, εν ισχύ, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ЕЕ С 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ЕЕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ЕЕ С 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (A' 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνεργεία ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ЕЕ L 309 της 25.11.2005, ο. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (A' 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ЕЕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (A' 215).
Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά :
α) τον ίδιο τον ελεύθερο επαγγελματία (στις περιπτώσεις ελευθέρων επαγγελματιών)
β) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (O.E. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
γ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εναλλακτικά υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου

2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας εν ισχύ, που θα αφορά τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση

3. Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας εν ισχύ.

4. Αντίγραφα δικαιολογητικών κεφ. Δ συνοδευόμενα από βιογραφικό σημείωμα

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:
Απευθείας ανάθεση με απόφαση Προέδρου Ν.Π.Ι.Δ. (σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αυτή προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016), μετά την συλλογή προσφορών και την αξιολόγησή τους.

Ζ. ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΥΠΡΕΣΙΑΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Η παραλαβή της, αναφερόμενης στο παρόν έγγραφο, υπηρεσίας θα γίνει καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής της παρ. 1 του άρθρου 208 του Ν. 4412/16.

Η πληρωμή της αξίας της υπηρεσίας θα πραγματοποιείται μέσα σε χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών από την έγκριση του σχετικού πρωτοκόλλου από το Διοικητικό Συμβούλιο, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το λογιστήριο του Ν.Π.Ι.Δ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

Η συνεργασία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περ. ιε του Ν.3852/2010, δηλαδή ανάθεση ανά υπόθεση που θα προκύψει και η αμοιβή θα είναι η προβλεπόμενη , σύμφωνα με τον κώδικα περί δικηγόρων και την υπάριθμ.1117864/07-12-2007 (ΦΕΚ 2422/2007 ΚΥΑ Δικαιοσύνης και Οικονομίας –Οικονομικών). 

Η. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ:
1. Οι διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ: 87Α)
2. Οι διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ: 147Α)
3. Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 “Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114/τ.Α'/2006), όπως αυτές προστέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016
4. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκαν με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
5. Οι διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α) και του Π.Δ. 80/2016,
6. Το ν. 4194/2013 (Κώδικα Δικηγόρων)
7. Οι διατάξεις της παραγράφου Ζ του άρθρου 1 του Ν. 4152/13 (ΦΕΚ – 107 Α/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και του άρθρου 3 της Οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα και αντίγραφα των δικαιολογητικών, στο γραφείο της Γραμματείας του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, στην οδό Όθωνος Αμαλίας 6 και ώρες 11:00 έως 13:00, μέσα σε διάστημα, από τη δημοσίευση της παρούσης έως τις 9 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00. 

Τηλ. επικοινωνίας 2610623730.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

          Πέτρος Βάης