20.05.2020

Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου. Πέτρος Βάης, πρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας

Να μην είναι μια μέρα που προσποιούμαστε ότι τιμούμε για να εξιλεωθούμε για ό,τι καθημερινά «κακοποιούμε». Πολιτισμός δεν είναι μόνο η τέχνη, συνδέεται με τον τρόπο ζωής, την πνευματική, την κοινωνική, την οικονομική, την πολιτιστική. Πολιτισμός είναι η εργασία του πατέρα και το σχολείο του παιδιού. Είναι το νοσοκομείο για όλους και η φροντίδα των ηλικιωμένων. Είναι η εξασφάλιση των ΑΜΕΑ και η διάβαση για τους ανάπηρους. Πολιτισμός είναι η δυνατότητα να απολαμβάνουν όλοι τα αγαθά της προόδου και της τεχνολογίας που έχει αποκτηθεί.Πολιτισμός είναι και τα έργα τέχνης που δημιουργούν οι καλλιτέχνες αλλά και η αξιοπρεπής ζωή των καλλιτεχνών. Στον χώρο των τεχνών, στον χώρο του θεάτρου, διαλεκτικά προχωρά η διαπαιδαγώγηση του ανθρώπου και διαμορφώνονται οι συνειδήσεις – παράγεται πολιτισμός!

περισσότερα
A Manual on Work and Happiness

Απ.610- Διευκρινίσεις Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για παροχή «Υπηρεσιών καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δημιουργίας και ερμηνείας» στο πλαίσιο του έργου «NETT» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece –Italy 2014-2020»

01.06.2020

Ερώτημα 1: Με τον όρο "φιλόλογος" εννοείτε να έχει σπουδάσει Κλασική Φιλολογία ή γίνονται δεκτοί και απόφοιτοι Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας;

Απάντηση 1: Ο Ερευνητής Υλικού, φιλόλογος, μπορεί να είναι απόφοιτος τόσο του τμήματος Φιλολογίας όσο και των τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας.

Ερώτημα 2: Με τον όρο "ιστορικός σύμβουλος" (καθηγητής πανεπιστημίου) εννοείτε να είναι καθηγητής Ιστορίας ή μπορεί να έχει άλλη συναφή ειδικότητα;

Απάντηση 2: Ο Ιστορικός Σύμβουλος (Καθηγητής Πανεπιστημίου) πρέπει να είναι καθηγητής ιστορίας νεοτέρων χρόνων. 

Ερώτημα 3: Παρακαλώ διευκρινίστε μας τι εννοείτε με τον όρο "εμψυχωτές" (που
αφορά στους ηθοποιούς)

Απάντηση 3:  Με την σημείωση του όρου ‘’εμψυχωτές’’ θέλαμε να δώσουμε έμφαση στο γεγονός ότι οι ηθοποιοί θα κληθούν να διαδράσουν με τους θεατές και να τους εντάξουν στο θέαμα, όπως για παράδειγμα αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, Μέρος Α της Διακήρυξης: Οι μετακινήσεις των θεατών από χώρο σε χώρο θα αποτελούν μέρος της παράστασης που θα διανθίζεται από δρώμενα που έχουν να κάνουν με μια «νέα» γνωριμία των συμμετεχόντων με την πόλη.

Ερώτημα 4: Μέσα στο κείμενο της προκήρυξης αναφέρεται: «Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να έχει εκτελέσει συναφείς συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών του συγκεκριμένου τύπου με φορείς του δημοσίου ή
ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα[...]» Αυτό σημαίνει ότι ο οικονομικός φορέας
που θα συμμετέχει στον μειοδοτικό διαγωνισμό, οφείλει να έχει ήδη συνάψει
συμβάσεις παροχής υπηρεσιών με τους συνεργάτες της ομάδας έργου που έχει
συνθέσει;

Απάντηση 4: Δεν απαιτείται από την παρ. 2.2.6. της διακήρυξης οποιαδήποτε προηγούμενη συμβατική σχέση μεταξύ του υποψηφίου οικονομικού φορέα και της ομάδας έργου που αυτός θα προτείνει.

Ερώτημα 5: Μέσα στο κείμενο της προκήρυξης αναφέρεται: «Το ΤΕΥΔ μπορεί να
υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.» Χρειάζεται γνήσιο υπογραφής για το ΤΕΥΔ; Πως τεκμαίρονται
οι δέκα ημέρες; Αν το ΤΕΥΔ έχει υπογραφεί 1 Ιουνίου 2020 είναι λόγος
αποκλεισμού;

Απάντηση 5: Βάσει της παρ. 4 του άρθρου 79Α του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει "Το ΕΕΕΣ ή το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής" . Αυτό σημαίνει ότι υπολογίζοντας δέκα ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, το ΤΕΥΔ δεν μπορεί να φέρει ημερομηνία υπογραφής νωρίτερα από τις δέκα ημέρες.  Βάσει των παρ. 1 & 3 του άρθρου 79Α του ως άνω νόμου, δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου υπογραφής για το Τ.Ε.Υ.Δ. 

Ερώτημα 6: Τι έγγραφο προσκομίζει ο φορέας κατά την υποβολή της πρότασης, αν δεν συντρέχει κανένας από τους λόγους της παραγράφου 2.2.3 ;
 
Απάντηση 6: Σε απάντηση του συγκεκριμένου ερωτήματός σας, σας παραπέμπουμε στην παρ. 2.2.9.1. της διακήρυξης. 

Ερώτημα 7: Μπορούν να προστεθούν συνεργάτες ή υπεργολάβοι στην συνέχεια, αν δεν αναφέρονται στο ΤΕΥΔ ;

Απάντηση 7: Σχετικά με τους υπεργολάβους σας παραπέμπουμε στην παρ. 4.4.2. της διακήρυξης. 

Ερώτημα 8: Εάν ο οικονομικός φορέας είναι σε ρύθμιση για οφειλόμενες εργοδοτικές εισφορές, έχει επιπτώσεις κατά την αξιολόγηση της πρότασης ή την ανάθεση του έργου;

Απάντηση 8 :Σας παραπέμπουμε στο άρθρο 2.2.3.2. περ. β', τρίτη παράγραφος της σχετικής διακήρυξης.

Ερώτημα 9: Εάν ο οικονομικός φορέας που αναλάβει την υλοποίηση έχει λάβει επιστρεπτέα προκαταβολή, θα συμψηφισθεί αυτή με κάποια από της δόσεις του εν λόγω προγράμματος;

Απάντηση 9: Βάσει του άρθρου 5.1.1. της σχετικής διακήρυξης "Η πληρωμή του κάθε τιμήματος της σύμβασης θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία." Επιπλέον, βάσει του άρθρου 200 του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
"5. Στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) ....................
δ) Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
6. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή στα έγγραφα της σύμβασης."
 
Ερώτημα 10: Εάν ο οικονομικός φορέας που μειοδοτήσει στον διαγωνισμό έχει
καταθέσει αιτήματα επιχορήγησης σε άλλους φορείς επηρεάζεται η αξιολόγηση/ υλοποίηση των υπολοίπων προτάσεών του ;

Απάντηση 10: Δεν προβλέπεται κάτι σχετικό από την διακήρυξη.

Ερώτημα 11: Εάν την αίτηση στον διαγωνισμό καταθέσει ένωση οικονομικών φορέων και την υλοποίηση αναλάβουν από κοινού οι ίδιοι οικονομικοί φορείς, θα πρέπει η σύμβαση ανάθεσης να γίνει και με τους τρεις; Σε αυτή την περίπτωση πώς θα γίνουν οι καταβολές των χρηματικών δόσεων;

Απάντηση 11: Τα παραπάνω θα εξαρτηθούν από το είδος της ένωσης των οικονομικών φορέων και τις λεπτομέρειες, όπως αυτές θα ορίζονται στο συμφωνητικό της ένωσης".
Αυτό θα εξαρτηθεί από την μορφή με την οποία θα υποβάλλει προσφορά η ένωση οικονομικών φορέων. Βάσει του άρθρου 2.2.1. παρ. 2 και 3 της σχετικής διακήρυξης "2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον."

Ερώτημα 12: Χρειάζεται ο οικονομικός φορέας να είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο/Μητρώο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή να διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής); Αν ναι, σε  ποιο(παρακαλώ διευκρινίστε για τις περιπτώσεις ΙΚΕ, σωματεία και ατομικές επιχειρήσεις;

Απάντηση 12: Σας παραπέμπουμε στο άρθρο 2.2.4. της σχετικής διακήρυξης.

Ερώτημα 13: Τα δικαιολογητικά των παραγράφων Β1, Β2 και Β4 δεν υποβάλλονται μαζί με το φάκελο προσφοράς στις 5/6;

Απάντηση 13: Στην σχετική διακήρυξη στο τέλος κάθε μιας από τις παραγράφους με τα δικαιολογητικά υπάρχει σαφής αναφορά με υπογράμμιση ως προς το στάδιο στο οποίο απαιτείται να κατατεθούν (βλ. σελ. 17,19 και 20 της σχετικής διακήρυξης).

Ερώτημα 14: Χρειάζεται ο οικονομικός φορέας να είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων, προκειμένου να
αναλάβει την εκτέλεση του έργου και σε ποιο στάδιο πρέπει αυτή να προσκομιστεί;

Απάντηση 14: Βάσει του άρθρου 2.2.3.5 της σχετικής διακήρυξης 
"Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις".  
Βάσει του άρθρου 2.2.9.2., παρ. Β1, υποπερίπτωση (β) 
"Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά ... (β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του."
Τα εν λόγω πιστοποιητικά κατατίθενται βάσει του άρθρου 3.2. της σχετικής διακήρυξης, ως εξής: 
" Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2 της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής."
 
Ερώτημα 15: Γίνονται δεκτές, αντί γνησίου υπογραφής, οι υπεύθυνες δηλώσεις που
έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά απο το http://www.gov.gr [1] για την συμμετοχή των εξωτερικών συνεργατών στην ομάδα έργου;

Απάντηση 15: Βεβαίως

Ερώτημα 16: Προκειμένου να συμπληρωθεί σωστά ο πίνακας εξωτερικών συνεργατών, παρακαλώ δώστε ένα παράδειγμα για την χρήση του όρου Ανθρωπομήνες στην περίπτωση ενός ηθοποιού, οποίος θα απασχοληθεί για 2,5 μήνες προβών και 4 παραστάσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν κατά την διάρκεια ενός μήνα(μία ανα εβδομάδα).

Απάντηση 16: Βάσει του Άρθρου 187, Παρ. 4 του Ν.4412/2016, 1 ανθρωπομήνας ισούται με 22 ημέρες 8ωρης απασχόλησης ανά ημέρα.

Ερώτημα 17: Τα φωτοαντίγραφα πτυχίων, συμβάσεων, τιμολογίων, βεβαιώσεων, που θα προσκομιστούν συμπληρωματικά του βιογραφικού του κάθε μέλους της ομάδας έργου, πρέπει να είναι επικυρωμένα;

Απάντηση 17: Βάσει του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 , περ. β'  
"Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων εγγράφων, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ' και των εγγράφων που προσκομίζονται για δικαστική χρήση, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων αυτών από τους ενδιαφερόμενους για το σύνολο των συναλλαγών τους με τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α'. Αντί πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' , ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους.
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' .
Ομοίως, υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο."


Ερώτημα 18: ΑΜΚΕ που θα αναλάβει να εκτελέσει το τμήμα της παράστασης που αφορά τον καραγκιόζη(ασφάλιση και αμοιβές καραγκιοζοπαικτών, κόστη κατασκευής φιγουρων κτλ), θεωρείται υπεργολάβος;

Απάντηση 18: Βάσει του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) καθώς και του άρθρου 4.4. της σχετικής διακήρυξης, ο ανάδοχος μπορεί να αναθέτει τμήμα της σύμβασης σε υπεργολάβο πάντα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ως άνω νομοθεσίας και της σχετικής διακήρυξης.

Ερώτημα 19: Ατομική επιχείρηση που θα παρέχει τις υπηρεσίες ηχογράφησης και μαγνητοσκόπησης των προβών θεωρείται υπεργολάβος;

Απάντηση 19: Βάσει του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016 (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) καθώς και του άρθρου 4.4. της σχετικής διακήρυξης, ο ανάδοχος μπορεί να αναθέτει τμήμα της σύμβασης σε υπεργολάβο πάντα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ως άνω νομοθεσίας και της σχετικής διακήρυξης.

 Πέτρος Βάης
Πρόεδρος Δ.Σ.