ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ- ΑΡ.ΠΡΩΤ.1045/19-8-2019 -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

20.8.2019

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.1045/19-8-2019
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας κ. Ανδρέας Τερζής,  έχοντας υπόψη: 
1. ΦΕΚ Σύστασης ΔΗΠΕΘΕ 1861/Β/29-11-2010
2. Αρ.πρωτ.ΔΑ 82086/4391 Βεβαίωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος 
3. Κανονισμό λειτουργίας της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας
4. Τις διατάξεις του Ν.1158/1981(αρ.16 & αρ.25) 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Τη πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης Υπεύθυνου Σπουδών της Ανώτερης σχολής Δραματικής Τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας , ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ επί θητεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για διάστημα δέκα  (10)μηνών ,για το διδακτικό έτος 2019-2020,για την κάλυψη των  αναγκών της Δραματικής Σχολής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, που  εδρεύει στην Πάτρα επί της οδού Όθωνος Αμαλίας 6.
1.. Για την θέση αυτή θα επιλεχθεί πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που έχει ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου και να έχει διδακτική  εμπειρία σε Δραματικές  σχολές καθώς  μια από τις εξής ιδιότητες:
1. Ηθοποιός, σκηνοθέτης,θεατρολόγος, με αναγνωρισμένη προσφορά στο επαγγελματικό θέατρο
2. Να διαθέτει τουλάχιστον 10ετή επαγγελματική εμπειρία στην διδασκαλία σε Δραματικές σχολές.
3. Να διαθέτει εμπειρία στην οργάνωση και λειτουργία δραματικής σχολής και στη διδασκαλία βασικά της υποκριτικής τέχνης. 
4. Παράλληλα πρέπει να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που να πιστοποιούνται με παρακολούθηση σχετικών σπουδών ή σεμιναρίων ή με προϋπηρεσία σε άλλη διοικητική θέση.
5. Ο υποψήφιος για τη θέση του Υπεύθυνου σπουδών  οφείλει μαζί με την αίτηση να υποβάλλει φάκελο με τις γενικές και ειδικές προτάσεις του για τη Δραματική σχολή του  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Πάτρας και ένα πλάνο προγραμματισμού (Διδασκαλίας –οργάνωσης) για ολόκληρη τη θητεία του. Επίσης αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά στοιχεία των ιδιοτήτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

Δικαιολογητικά των γενικών προσόντων
6α. Βιογραφικό σημείωμα.
6β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή ελλείψει ταυτότητος των κρισίμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρεται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου και αν από αυτά δεν προκύπτει η ημερομηνία γέννησης πρέπει να προσκομισθεί και πιστοποιητικό γέννησης.
6δ. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 αρμοδίως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται:
1. Το έτος γέννησης.
2. Ο Δήμος ή Κοινότητα στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος.
3. Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεών του ή η νόμιμη από αυτές απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής,
4. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ήσκιε επιρροή επί την κρίσιν της καταλληλότητας του για την υπηρεσία την οποία  προορίζεται ιδίως δε εάν τυχόν έχει καταδικασθεί λόγω ποινικού αδικήματος.
5. Αν υπηρετεί ή προϋπηρέτησε με οιανδήποτε ειδικότητα στο Δημόσιο ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου ή Οργανισμό  Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον δε εξήλθε της υπηρεσίας για ποία αιτία.
6. Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
7. Ότι δεν παρεπέμφθη δια τελεσιδίκου βουλεύματος για κάποια των στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/1977 εγκλημάτων έστω και  αν δεν ακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, ως και αν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε  πλημμέλημα ή κακούργημα.
Η τυχόν ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων στην υπεύθυνη δήλωση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και  διοικητικές κυρώσεις.
Ειδικοί Όροι-καθηκόντα 

1. Ο Υπεύθυνος Σπουδών  θα παρέχει τις καλλιτεχνικές του υπηρεσίες του σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, αποδεχόμενος τις διαδικασίες και τις μεθόδους λειτουργίας και οργάνωσης της Σχολής θεάτρου του «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» Πάτρας ώστε να υλοποιούνται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι στόχοι και το έργο αυτού.
2. Ο Υπεύθυνος Σπουδών της σχολής θα έχει την ευθύνη της σπουδαστικής λειτουργίας της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και υλοποίησης του προγραμματισμού, όπως αυτός εγκρίνεται σε ετήσια βάση από το Δ.Σ. του θεάτρου, κατόπιν εισηγήσεως του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
3. Θα καταρτίζει το πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα καταθέτει στον ΚΔ και το ΔΣ, και θα ασκεί διδακτικό έργο, για τις διδακτικές ώρες που προβλέπει η παρούσα προκήρυξη.
4. Θα εισηγείται τον προϋπολογισμό  της Σχολής.
5. Θα είναι υπεύθυνος για όλη, την εντός του προϋπολογισμού της σχολής του θεάτρου,  προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση κάθε σπουδαστικής δραστηριότητας της Σχολής,  καθορίζοντας και  το ωράριο των διδακτικών ωρών.
6. Θα επιβλέπει και δίνει κατευθύνσεις και εντολές για την σωστή και έγκαιρη διδακτική διαδικασία στην γραμματεία και το προσωπικό της Σχολής .
7. Στο πλαίσιο του προϋπολογισμού και του προγραμματισμού της Σχολής θα προτείνει,  σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις, το αναγκαίο διδακτικό προσωπικό και τις αμοιβές του προσλαμβανόμενου διδακτικού προσωπικού στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, που εγκρίνονται από το ΔΣ.
8. Θα προτείνει  σχέδια εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Σχολής.
9. Θα προτείνει την αγορά του αναγκαίου εξοπλισμού για την εύρυθμη λειτουργία της Σχολής.
10. Θ υποβάλλει κατ' έτος και μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας  απολογισμό για έγκριση ο οποίος στη συνέχεια θα υπόκειται και στην έγκριση του Δ.Σ και του Υπουργείου. 
11. Θα παρέχει τις υπηρεσίες του στην έδρα του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  Πάτρας και πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση με τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, ο οποίος έχει και την απόλυτη εποπτεία της Σχολής.
12. Η σύμβαση του θα είναι Ι.Δ.Ο.Χ  με έναρξη  15/9/19 και λήξη τις  15/7/ 2020
13. Η αμοιβή του ορίζεται στο μικτό  ποσό  των 1.800,00 € (μεικτά)  το μήνα, για τα καθήκοντα του ως υπεύθυνος Σπουδών . Στο παραπάνω ποσό περιλαμβάνονται έως 48 ώρες τον μήνα διδασκαλίας του στην Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Άλλου είδους αμοιβές και διευκολύνσεις (οδοιπορικά, ξενοδοχεία, κλπ) δεν καλύπτονται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑς. 

7. Η επιλογή του Υπεύθυνου Σπουδών θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις και προυποθέσεις του αρ.16 παρ.27 του αρθρ.25 του Ν.1158/1981  και του Εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Πάτρας.
8. Αιτήσεις συμμετοχής μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και το φάκελο θα γίνονται δεκτά με σφραγίδα ταχυδρομείου ή με αυτοπρόσωπη κατάθεση μέχρι και την 4/9/2019      στη διεύθυνση, Όθωνος Αμαλίας 6, υπόψη του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ανδρέα Τερζή. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, αρμόδια υπάλληλος ορίζεται η κα Αγγελοπούλου Μαρία- Ελένη   στο  τηλ. : 2610 623730 &6932311567 από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 9:30 – 14:30.
9. Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύεται σε δύο  εφημερίδες  της Πάτρας και σε μια της Αθήνας .


      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
     του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας


   Ανδρέας Τερζής