ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.Πάτρας

21.5.2020

Αρ. Πρωτ. 569/20-05-2019

Περίληψη Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού 
Ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας διακηρύσσει ότι την Παρασκευή 05/06/2020, ώρα 11:00 π.μ., θα διεξαχθεί ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής συνοπτικός διαγωνισμός για την παροχή «Υπηρεσιών καλλιτεχνικής και λογοτεχνικής δημιουργίας και ερμηνείας» στα πλαίσια του έργου «NETT» του προγράμματος «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Interreg Greece –Italy 2014-2020» με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στην υπ’ αρίθμ. 1/2020 αναλυτική διακήρυξη και σε εκτέλεση της υπ’ αρίθμ. 129/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας.
Ενδεικτικός προϋπολογισμός: 73.780,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως 30 Νοεμβρίου 2020. Σε περίπτωση παράτασης του έργου NeTT, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επεκτείνει αναλογικά την εν λόγω Σύμβαση χωρίς όμως αντίστοιχη επέκταση του οικονομικού αντικειμένου.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Πάτρας. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 15-6142 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Φορέα
Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο έργο «NeTT» το οποίο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – Πρόγραμμα Ελλάδα –Ιταλία 2014-2020» και έχει λάβει κωδικό MIS 5003484. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους.
Προσφορές μπορούν να υποβάλλουν:
1.Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα
2.Συνεταιρισμοί
3.Ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά
Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καθώς και τα έντυπα σχετικά με τον διαγωνισμό μπορούν να αναζητηθούν (α) στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης, Όθωνος Αμαλίας 6, Τ.Κ. 26223, Πάτρα, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, ή (β) μέσω του ιστότοπου www.dipethepatras.gr, ή (γ) στο www.eprocurement.gov.gr κάνοντας αναζήτηση με βάση τον ΑΔΑΜ 20PROC006738716 και τον κωδικό CPV 92310000-7.

Ο Πρόεδρος ΔΣ της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας


                                           Πέτρος Βάης